Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov
1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.ethno.sk (ďalej len "E-shop"):

EU REKA s.r.o.

Moskovská 38

97404 Banská Bystrica

IČO:36692263

Kontaktná osoba na e-maily: info@ethno.sk

Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našej stránke www.ethno.sk, sú do 24.05.2018 spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov") ako aj v súlade s platnou európskou legislatívou.

Od 25.05.2018 sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

2. AKÉ ÚDAJE SPRACOVÁVÁME?
2.1. Údaje poskytnuté zákazníkmi. Na e-shope spracovávame osobné údaje o užívateľoch a zákazníkoch. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri registrácii na e-shope alebo pri vytvorení Vašej objednávky.

2.2. Tieto údaje zahŕňajú najmä e-mailovú adresu a v prípade zákazníkov aj meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a platobné údaje.

2.3. Údaje získané prostredníctvom cookies. Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky produktov a služieb využíva prevádzkovateľ informácie o tovare, ktoré naši zákazníci zakúpili. Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava prevádzkovateľ údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach.

2.4. E-shop nezbiera ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o Vašom zdravotnom stave, vyznaní alebo viere a pod.

3. PRE AKÉ ÚČELY ÚDAJE SPRACOVÁVAME?
3.1. Pre vybavenie Vašej objednávky, tj. na plnenie zmluvy medzi prevádzkovateľom a zákazníkom, využívame Vaše meno a priezvisko a kontaktné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie, vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru. Ak údaje nie sú poskytnuté nemôže prevádzkovateľ vybaviť Vašu objednávku.

3.2. Pre zaistenie zákazníckej podpory využívame údaje o Vašom mene a e-maily, ktoré vyplníte pred začiatkom chatu s pracovníkom e-shopu do príslušného chatovacieho okna na webových stránkach. Vyplnením údajov vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním uvedených údajov. Vaše meno a e-mailovú adresu len na základe začatia chatu nijako ďalej nevyužívame.

5. KTO MÁ PRÍSTUP K ÚDAJOM?
5.1. V prvom rade sú osobné údaje spracovávané eshopom a jeho pracovníkmi. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s prevádzkovateľom eshopu.

5.2. Eshop ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľov. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje pre eshop na účely a spôsobom, ktoré eshop stanovuje. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný Váš súhlas, odovzdávame údaje spracovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb a to meno a priezvisko, adresu a tel.číslo. Medzi spracovateľa, ktoré eshop využíva, patria:

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica 1

Telefonický kontakt:
Zákaznícky servis: 0850 122 413
e-mail: zakaznickyservis@slposta.sk

6. AKO DLHO ÚDAJE SPRACOVÁVAME?
6.1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Zo zákona prevadzkovateľ následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.

6.2. Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva prevádzkovateľ iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na eshop vzťahujú.

7. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?
7.1. V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na prevádzkovateľa eshopu a požadovať:

Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré eshop spracováva, o účele a povahe spracúvania osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov mimo eshop. Všeobecné informácie o činnostiach spracovania osobných údajov sú obsiahnuté v týchto pravidlách.

Prístup k údajom, ktoré ste poskytli eshopu, či už v priebehu registrácie alebo vytvorení objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva Vám eshop potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne Vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní.

Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môže eshop správne vybaviť Vašu objednávku.

Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, že prevadzkovateľ spracováva osobné údaje v rozpore s ochranou Vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.

Výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už eshop nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok eshop Vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje.

Prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe Vášho súhlasu od eshopu k inému subjektu, kedy eshop odovzdá Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte Vám alebo inému správcovi podľa Vášho želania.

7.2. Ďalej môžu zákazníci eshopu vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v prípade zasielania obchodných oznámení alebo vyhodnocovania nákupných preferencií, na základe ktorej eshop okamžite ukončí spracovanie osobných údajov pre tieto účely.

7.3. Mimo vyššie uvedené oprávnenia máte vždy možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností prevádzkovateľa eshopu so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

8. BEZPEČNOSŤ
8.1. Prevádzkovateľ dbá na bezpečnosť Vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Prevádzkovateľ kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov.

8.2. Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom. Zabezpečenie osobných údajov je zo strany eshopu pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.

9. KONTAKT
9.1. S akýmykoľvek pripomienkami ohľadne spracovania osobných údajov, alebo v prípade uplatnenie svojich práv sa môžete obracať na eshop emailom na adresu info@ethno.sk, alebo na telefónnom čísle 0903527631

10. ÚČINNOSŤ
10.1. Tieto pravidlá sú účinné od 25. 5. 2018.

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info